Regulamin

Dziękujemy że wybraliście Państwo nasz ośrodek Morze nad Morze na miejsce wypoczynku. Mamy nadzieję, że za pomocą poniższego regulaminu uda nam się zapewnić Państwu pełną satysfakcję z pobytu w naszym ośrodku, a jednocześnie zapewnić jego sprawną organizację. Chcemy, aby Państwa wypoczynek w naszym Ośrodku Morze nad Morze był miły i pełen relaksu. Musimy jednak poinformować o regulaminie i zasadach obowiązujących podczas rezerwacji pobytu.

 

REGULAMIN
Ośrodka Morze nad Morze

 

PROCES REZERWACJI

1. Rezerwację wstępną (telefoniczną bądź mailową) należy potwierdzić wpłacając na podane podczas rezerwacji konto właściciela zadatek w wysokości 30% ceny całego pobytu
2. Wpłata zadatku oznacza zapoznanie się i akceptację regulaminu przez wszystkie osoby przebywające.
3. Resztę należności za zamówiony pobyt pobieramy w dniu przyjazdu gotówką, podczas przekazywania kluczy lub w formie przelewu bankowego przed przyjazdem.
4. W razie rezygnacji z pobytu wpłacony zadatek przepada.
5. W związku z panującą sytuacją epidemiologiczną Covid 19 w przypadku wprowadzenia zakazu wynajmu wpłacone kwoty zwracane będą w formie Vouchera do wykorzystania w kolejnym sezonie.

DOBA NOCLEGOWA I MELDUNEK

1. Ośrodek świadczy usługi krótkotrwałego zakwaterowania bez dodatkowych świadczeń wymaganych w obiektach hotelowych i jest otwarty w określonych terminach 24 godziny na dobę.
2. Doba hotelowa (zameldowanie) rozpoczyna się w dniu przyjazdu od godz. 15.00 do 18.00, kończy (wymeldowanie) w dniu wyjazdu od godz. 8.00 do 10.00.
3. Po przyjeździe do Ośrodka należy okazać ważny dokument tożsamości (dowód osobisty) i przedstawić go administratorowi Ośrodka celem dokonania formalności związanych z pobytem w Ośrodku.
4. Do korzystania z usług na terenie Ośrodka upoważnia dokonana wcześniej rezerwacja z wniesionym na jej potwierdzenie zadatkiem, zgodnie z ustalonymi warunkami rezerwacji, oraz uregulowaniem różnicy pomiędzy zadatkiem, a pobytem w terminie ustalonym z osobą rezerwującą.
5. Cena pobytu nie uwzględnia opłaty miejscowej pobieranej przy czynnościach meldunkowych tj. Opłata klimatyczna w wysokości 3,50 zł/ doba za osobę . Opłata przekazywana jest na konto gminy Darłowo.
6. Wykonanie usługi polega na przekazaniu czystego, gotowego do użytkowania domku i następuje poprzez przekazanie jednego kompletu kluczy oraz informacji o wyposażeniu wraz ze stanem technicznym pomieszczeń w obecności personelu Ośrodka.
7. Oddanie domku przez Gości w dniu wyjazdu następuje na zasadach takich jak podczas wydawania go do użytkowania, określonych w pkt 6.
8. Każda zmiana terminu przyjazdu lub wyjazdu (np. późniejszy przyjazd lub wcześniejszy wyjazd, rezygnacja z pobytu) nie upoważnia do zmniejszenia kosztów pobytu i zwrotu jakichkolwiek środków pieniężnych.
9. Pozostanie na terenie Ośrodka po godz.11.00 (ostatniego dnia pobytu) możliwe tylko i wyłącznie po uzgodnieniu z recepcją.
10. Wszelkie usterki wynikłe w trakcie użytkowania pokoju należy zgłaszać na bieżąco personelowi Ośrodka.
11. Uwagi wniesione po zakończeniu świadczenia lub w dniu wyjazdu nie będą rozpatrzone.
12. Za uszkodzone lub zagubione przedmioty oddane do użytkowania wypoczywający ponoszą pełną odpowiedzialność materialną.
13. Szkody wynikające z nieprawidłowej eksploatacji wynajmowanych pomieszczeń powstałe z winy korzystających z obiektu rozliczane są na miejscu, tj. podczas pobytu, według ustalonych kwot przez personel Ośrodka, które wystarczą na pokrycie kosztów eksploatacji, naprawę uszkodzenia lub zakup zagubionej rzeczy.
14. Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione w pokojach przedmioty wartościowe i środki pieniężne, dlatego należy zachować należytą staranność związaną z zamykaniem okien i drzwi w momencie opuszczania domku.
15. Wjazd i parkowanie dozwolone jest wyłącznie w miejscu wyznaczonym do tego celu i wskazanym przez personel Ośrodka. Parking jest monitorowany, ale niestrzeżony, a ośrodek nie odpowiada za pojazdy zaparkowane na jego terenie oraz nie odpowiada za jakiekolwiek szkody spowodowane przez osoby trzecie lub siły wyższe (np. wiatr, burza, woda, ogień, prąd itp.). Parking jest bezpłatny wyłącznie dla klientów Ośrodka podczas ich pobytu. Do jednego domku przypisane jest jedno miejsce parkingowe.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ GOŚCI

1. Gość ponosi odpowiedzialność za wszelkiego rodzaju uszkodzenia i zniszczenia domku i jego wyposażenia, spowodowane jego działaniem lub działaniem osób, za które odpowiada. Jako zabezpieczenie pobierana jest kaucja zwrotna w wysokości 200 zł/domek
2. Uwagi dotyczące jakichkolwiek uszkodzeń lub innych niedogodności prosimy zgłaszać niezwłoczne po ich stwierdzeniu. Skargi wniesione po zakończeniu świadczenia mogą nie zostać rozpatrzone.
3. Gość ponosi pełną odpowiedzialność materialną za szkody i zniszczenia przedmiotów wyposażenia, urządzeń technicznych lub infrastruktury obiektu, powstałe w wyniku nieprawidłowego użytkowania.
4. Za szkody wyrządzone przez dzieci odpowiadają rodzice lub ich opiekunowie.
5. Rodzice ponoszą pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo swoich dzieci i zobowiązani są  do zapewnienia im opieki w szczególności podczas użytkowania basenu,  przebywania na placu zabaw oraz w sali zabaw.
6. Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabrania się: – palenia tytoniu, używania otwartego ognia, świec w domkach, wyrzucania niedopałków, popiołu do kosza, – używania w domkach grzałek, kuchenek gazowych i innych urządzeń elektrycznych nie stanowiących wyposażenia domku – przechowywania w pokojach materiałów łatwopalnych, żrących lub wydzielających przykrą woń – rozpalania grilla na tarasie i chodnikach. Grillowanie jest możliwe na trawniku przed domkiem – smażenia ryb z powodu zapachu, który trudno usunąć. Nieprzestrzeganie zakazu palenia tytoniu oraz smażenia ryb wiąże się z obciążeniem Wynajmującego kosztem ozonowania domku – dopłata 500 zł.
7. Na terenie ośrodka przebywać mogą jedynie osoby zameldowane.
8. Zezwolenie na pobyt małych zwierząt w Ośrodku możliwe jest jedynie po zgłoszeniu tego faktu i otrzymaniu zgody podczas rezerwacji oraz ostatecznie podczas przyjazdu i weryfikacji danego zgłoszenia przez administratora Ośrodka. Właściciele zobowiązani są do posiadania aktualnej książeczki szczepień zwierzęcia, sprzątania nieczystości oraz wyprowadzania zwierząt na spacery poza teren Ośrodka. Opłata za nie posprzątanie po pupilu wynosi 100 zł. Na terenie Ośrodka zwierzęta należy utrzymywać wyłącznie na smyczy. Właściciele zwierząt ponoszą za nie pełną odpowiedzialność odszkodowawczą oraz materialną. Ośrodek zastrzega sobie prawo do nie przyjmowania niektórych zwierząt.
9. Dla komfortu wypoczywających cisza nocna obowiązuje w od godz. 22:00 do godz. 7:00. W trakcie całego pobytu prosimy, aby uszanować również spokój innych wypoczywających Gości, i nie zakłócać ich spokoju (np. głośna muzyka, głośne zachowanie) z wyjątkiem organizowanych przez sam Ośrodek imprez wcześniej zapowiedzianych i ogłoszonych.
10. Zastrzegamy sobie prawo do odmowy zakwaterowania osobom: będącym pod widocznym wpływem alkoholu lub środków odurzających, które zachowują się agresywnie, w sposób powszechnie uznany za wulgarny.
12. Osoby naruszające zasady niniejszego regulaminu zobowiązane będą do opuszczenia ośrodka bez zwrotów kosztów. 
13. Goście korzystający z usług ośrodka zobowiązują się przestrzegać postanowień niniejszego regulaminu, przepisów BHP i przeciwpożarowych oraz stosować się w sytuacjach wyjątkowych do próśb właścicieli/zarządcy ośrodka.

REGULAMIN KORZYSTANIA Z BASENU REKREACYJNEGO

1. Basen rekreacyjny jest udostępniania bezpłatnie tylko gościom ośrodka Morze nad Morze.
2. Korzystanie z basenu dozwolone jest w godzinach 10:00 – 20:00.
3. Dzieci do lat 14 mogą przebywać w basenie wyłącznie za zgodą i pod opieką osób dorosłych.
4. Dzieci do lat 3 mogą korzystać z basenu wyłącznie w specjalnych pieluszkach.
5. Przed wejściem do basenu należy bezwzględnie zdjąć obuwie. Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności materialnej za rzeczy pozostawione w basenie lub ogródku basenowym.
6. Z basenu nie wolno korzystać osobom, które: są pod wpływem alkoholu lub środków odurzających; stan trzeźwości ocenia obsługa; są w złym stanie zdrowia, który może stanowić zagrożenie dla nich lub dla innych; chorują na górne drogi oddechowe lub posiadają trudności w oddychaniu; posiadają nie zagojone rany lub choroby skóry np. grzybica, liszaje, o są uczulone na środku dezynfekujące.
7. Osobom przebywającym w basenie zabrania się: powodować sytuacji stwarzających niebezpieczeństwo dla siebie i innych osób; nieobyczajnego zachowania, bądź zachowania uznanego za nieprzyzwoite lub obraźliwe; manipulowania przy dyszach, osprzęcie basenowym; wpychania osób do basenu; skakania
8. Kategorycznie zabrania się konsumowania w basenie produktów spożywczych oraz napojów. Konsumpcji można dokonywać wyłącznie przy stolikach w ogródku basenowym.
9. Osoba, która celowo lub mimowolnie zanieczyściła basen, będzie obciążona kosztami wymiany wody w basenie. W przypadku dzieci odpowiedzialność ponosi opiekun dziecka.
10. W razie wypadku spowodowanego nieprzestrzeganiem regulaminu odpowiedzialność ponosi sprawca.
11. Osoby korzystające z basenu ponoszą odpowiedzialność materialną za szkody wynikające z niewłaściwego korzystania z urządzeń i z nieprzestrzegania regulaminu.
12. Wszystkie osoby naruszające porządek publiczny lub przepisy niniejszego regulaminu będą usuwane z obiektu.

REGULAMIN KORZYSTANIA Z ZAMKÓW DMUCHANYCH I PLACU ZABAW
PLACE ZABAW MAJĄ SŁUŻYĆ WYPOCZYNKOWI NASZYCH NAJMŁODSZYCH, STARAJMY SIĘ WIĘC, BY ZABAWA TA NIE BYŁA ZAKŁÓCANA WYPADKAMI SPOWODOWANYMI NIEPRZEMYŚLANYMI DZIAŁANIAMI I DBAJMY O TO MIEJSCE, ABY NASZE DZIECI MIAŁY MOŻLIWOŚĆ ZABAWY W PRZYZWOITYCH WARUNKACH

1) Zamki dmuchane i plac zabaw przeznaczone są dla dzieci od 3-12 lat
2) Dzieci poniżej 12-tu lat muszą znajdować się pod opieką osoby pełnoletniej;
3) Na plac zabaw nie wolno wprowadzać zwierząt;
4) Na placu zabaw nie wolno śmiecić. Odpadki należy wrzucać do koszy na śmieci;
5) Korzystanie z urządzeń zabawowych i przebywanie na placu zabaw może się odbywać w godzinach wyznaczonych przez obsługę ośrodka
6) Na placu zabaw można korzystać tylko i wyłącznie z urządzeń stanowiących wyposażenie placu zabaw. Zabrania się dewastowania urządzeń zabawowych;
7) W związku z zagrożeniem zdrowia i urazami niedopuszczalne jest: palenie ognisk oraz używanie otwartego ognia; na górę huśtawek; siadanie we dwoje i więcej osób na pojedynczych siedziskach huśtawek i bujaków; huśtanie się na stojąco; skręcanie huśtawek łańcuchowych; wjeżdżanie na plac zabaw rowerem, hulajnogą, na rolkach lub wrotkach; korzystanie z placu zabaw przez osoby powyżej 12 roku życia
8) Podczas zabawy na zamkach dmuchanych i walcy wodnych zabrania się korzystania z jakichkolwiek innych przedmiotów , które mogłyby spowodować uszkodzenie dmuchanych urządzeń.
9) Na placu zabaw obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu;
10) Korzystanie ze wszystkich urządzeń placu zabaw musi odbywać się zgodnie z ich przeznaczeniem i funkcją;
11) Rodzice/opiekunowie dzieci winni pamiętać o odpowiedzialności prawnej za ewentualne szkody wyrządzone przez dzieci na osobach lub mieniu. Należy natychmiast zgłaszać do Administracji zauważone usterki, uszkodzenia itp.
12) Korzystanie z poszczególnych urządzeń zabawowych winno być dostosowane do rozwoju dziecka. Oceny winien dokonać rodzic/opiekun dziecka

INFORMACJE DODATKOWE

1. Na terenie obiektu obowiązuje segregacja śmieci, dlatego prosimy o wyrzucanie odpadów do odpowiednio przystosowanych do tego kontenerów.
2. Nie odpowiadamy za przedmioty wartościowe pozostawione w domkach lub na terenie ośrodka oraz za pozostawione samochody. Parking znajdujący się na terenie ośrodka jest parkingiem niestrzeżonym.
3. Właściciel ośrodka nie ponosi odpowiedzialności za przejściowe niedogodności występujące u niezależnych dostawców spowodowane np. czasowym brakiem wody, prądu, dostępu do Internetu.
4. Osoby naruszające zasady niniejszego regulaminu zobowiązane będą do puszczenia obiektu bez zwrotu poniesionych kosztów.
5. Regulamin ośrodka podaje się do wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie internetowej .
Życzymy miłego pobytu

 

Plaża